قوطی قرص 75 سی سی با درب ساده و چایدلاک

این قوطیهای قرص با دهنه 32 میلیمتر با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . این شرکت دو نوع درپوش ساده و چاید لاک با واشر فویل سیل یا فومی نیز به همراه این قوطیها تولید مینماید.

قوطی قرص 75 سی سی با درب ساده و چایدلاکدرب چایدلاک 32 قوطی قرص