بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد با دهانه 18

این بطریها با دهنه 18میلیمتر استاندارد جهت انواع محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی با مواد پلی اتیلن تولید میگردد.

 

بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد با دهانه 18 بطری 60 سی سی گرد