بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتر

این بطری ها با دهنه 28 میلیمتر استاندارد با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی با مواد پلی اتیلن تولید میگردد برای این بطریها میتوان از انواع مختلف درپوش ساده پلمپدار , قفل کودک یا پمپ اسپری استفاده نمود.
از این بطری اغلب جهت تولید محلول موضعی ماینوکسیدیل اریترومایسین کلیندامایسین استفاده میگردد

بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتر ماینوکسیدیل اریترومایسین کلیندامایسین plastic pe bottle for minoxidil erythromycin clindamycin  بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتر ماینوکسیدیل اریترومایسین کلیندامایسین plastic pe bottle for minoxidil erythromycin clindamycin  بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتر ماینوکسیدیل اریترومایسین کلیندامایسین plastic pe bottle for minoxidil erythromycin clindamycin  بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتر ماینوکسیدیل اریترومایسین کلیندامایسین plastic pe bottle for minoxidil erythromycin clindamycin  بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتر ماینوکسیدیل اریترومایسین کلیندامایسین plastic pe bottle for minoxidil erythromycin clindamycin  بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتر ماینوکسیدیل اریترومایسین کلیندامایسین plastic pe bottle for minoxidil erythromycin clindamycin  بطری 60 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتر با پمپ اسپری بطری 60 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتر با درپوش قفل کودک