اخبار شرکت سینا کالای شمس


بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از کارخانه سینا کالای شمس در اردیبهشت 94 و تمدید گواهی
بازدید کارشناسان وزارت بهداشت از کارخانه سینا کالای شمس و تمدید گواهی GMP

اخذ گواهی استقرار اصول بهینه تولید و پروانه تولید اپلیکاتورهای واژینال و رکتال
پروانه تولید شرکت سیناکالا