تاییدیه ها و پروانه های شرکت سینا کالای شمس

ایزو 9001 --iso 9001

ایزو 9001 سیناکالا

گواهی استقرار اصول بهینه تولید مواد اولیه دارویی GMP Certificate

گواهی استقرار اصول بهینه تولید مواد اولیه دارویی شرکت سیناکالا  GMP Certificate

پروانه تولید ماده موثره داروئی Production License

پروانه تولید اپلیکاتور سینا کالا

پروانه تاسیس وزارت بهداشت

پروانه تاسیس وزارت بهداشت سینا کالا

پروانه بهره برداری وزارت صنایع

پروانه بهره برداری وزارت صنایع سینا کالا