بطریها و قوطیها

این شرکت با برخورداری از تکنولوژی اینجکشن بلو مولدینگ یا قالب تزریقی بادی بطریها و قوطیهای قرص را از جنس پلی اتیلن تولید مینماید. کیفیت و کمیت بطریهایی که با این روش تولید میشوند نسبت به محصولات مشابه که با دستگاههای بادی تولید میشوند بسیار بهتر میباشد

قوطی قرص فلاکن 45 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک)

قوطی قرص فلاکن 45 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک)این قوطیهای قرص در حجم 45 سی سی با دهنه 32 میلیمتر با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . این شرکت دو نوع درپوش ساده و چایلد لاک با واشر فویل سیل یا فومی نیز به همراه این قوطیها تولید مینماید.بیشتر...
برچسبها : قوطی قرص، فلاکن، فلاکن 45 قرص، قوطی قرص و درب قفل کودک، قفل کودک، قفل بچه، کپ و بطری چایلد پروف، چایلد پروف، چایلد لاک، چایلد لاک، درب چایلد پروف، درپوش چایلد پروف، کپ و قوطی قفل بچه،


قوطی قرص فلاکن 50 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک)

قوطی قرص فلاکن 50 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک)این قوطیهای قرص در حجم 50 سی سی با دهنه 32 میلیمتر با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . این شرکت دو نوع درپوش ساده و چایلد لاک با واشر فویل سیل یا فومی نیز به همراه این قوطیها تولید مینماید.بیشتر...
برچسبها : قوطی قرص، فلاکن، فلاکن 50 قرص، قوطی قرص و درب قفل کودک، قفل کودک، قفل بچه، کپ و بطری چایلد پروف، چایلد پروف، چایلد لاک، چایلد لاک، درب چایلد پروف، درپوش چایلد پروف، کپ و قوطی قفل بچه،


قوطی قرص فلاکن 75 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک)

قوطی قرص فلاکن 75 سی سی با درب ساده و چایلد پروف (چایلد لاک)این قوطیهای قرص در حجم 75 سی سی با دهنه 32 میلیمتر با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . این شرکت دو نوع درپوش ساده و چایلد لاک با واشر فویل سیل یا فومی نیز به همراه این قوطیها تولید مینماید.بیشتر...
برچسبها : قوطی قرص 75، فلاکن قرص 75، فلاکن 75، فلاکن، بطری 75، قوطی قرص 75 سی سی، بطری 75 سی سی، قوطی قرص و درب قفل کودک، قوطی قرص 75 میلیلیتر و درب قفل کودک، قفل کودک، قفل بچه، کپ و بطری چایلد پروف، درب چایلد پروف، چایلد لاک، درپوش چایلد لاک، چایلد پروف، کپ و قوطی قفل بچه،


بطری 60 سی سی گرد دهانه 18 میلیمتر

بطری 60 سی سی گرد دهانه 18 میلیمتراین بطریها با دهنه 18میلیمتر استاندارد جهت انواع محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی با مواد پلی اتیلن تولید میگردد . بیشتر...
برچسبها : بطری پوویدون آیداین، محلول پوویدون آیداین، محلول کالامین، بطری محلول کالامین، بطری گرد، پوویدون، کالامین، لیندان، محلول لیندان، بطری محلول لیندان،


بطری 60 سی سی چهارگوش دهنه 20 میلیمتر

بطری 60 سی سی چهارگوشاین بطریهای 60 سی سی با دهنه 20 میلیمتر استاندارد جهت انواع پمپ اسپری و محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . بیشتر...
برچسبها : بطری پوویدون آیداین، محلول پوویدون آیداین، محلول کالامین، بطری محلول کالامین، پمپ اسپری، پوویدون، کالامین، لیندان، محلول لیندان، بطری محلول لیندان،


بطری 60 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتر

بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتراین بطریها با دهنه 28 میلیمتر استاندارد جهت انواع محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی با مواد پلی اتیلن تولید میگردد . بیشتر...
برچسبها : بطری پلی اتیلنی 60 سی سی، محلول ماینوکسیدیل، محلول اریترومایسین، بطری محلول کلیندامایسین، بطری گرد، ماینوکسیدیل، کلیندامایسین، اریترومایسین، پمپ اسپری، قفل کودک،


بطری 250 سی سی چهارگوش دهنه 25 میلیمتر هرمی

بطری 250 سی سی چهارگوش دهنه 25 میلیمتر هرمیاین بطریهای 250 سی سی با دهنه 25 میلیمتر استاندارد جهت انواع محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . بیشتر...
برچسبها : بطری پوویدون آیداین، بطری بتادین، بطری بتادین 250 سی سی، بطری 250 سی سی، بطری 250 ، بطری 250 میلیلیتر، بطری پلی اتیلن 250 سی سی، بطری بتادین 250، محلول پوویدون آیداین، محلول کالامین، بطری محلول کالامین، پمپ اسپری، پوویدون، کالامین، لیندان، محلول پوویدون آیوداین، بطری محلول پوویدون،


بطری 250 سی سی چهارگوش دهنه 25 میلیمتر کروی

بطری 250 سی سی چهارگوش دهنه 25 میلیمتر کرویاین بطریهای 250 سی سی با دهنه 25 میلیمتر استاندارد جهت انواع محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . بیشتر...
برچسبها : بطری پوویدون آیداین، بطری بتادین، محلول پوویدون آیداین، محلول کالامین، بطری محلول کالامین، بطری 250 سی سی، بطری 250 سی سی درپوش قفل کودک، بطری 250 ، بطری پلی اتیلن 250 سی سی، پوویدون، بتادین، بطری محلول ضدعفونی ، محلول ضدعفونی، بطری محلول بتادین،