بطریها و قوطیها

این شرکت با برخورداری از تکنولوژی اینجکشن بلو مولدینگ یا قالب تزریقی بادی بطریها و قوطیهای قرص را از جنس پلی اتیلن تولید مینماید. کیفیت و کمیت بطریهایی که با این روش تولید میشوند نسبت به محصولات مشابه که با دستگاههای بادی تولید میشوند بسیار بهتر میباشد

قوطی قرص 50 سی سی

قوطی قرص 50 سی سیاین قوطیهای قرص با دهنه 32 میلیمتر با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . این شرکت دو نوع درپوش ساده و چاید لاک با واشر فویل سیل یا فومی نیز به همراه این قوطیها تولید مینماید.بیشتر...
برچسبها : قوطی قرص، قوطی قرص و درب فقل کودک، فقل کودک، فقل بچه، کپ و بطری چایلد پروف، چایلد پروف، چایلد لاک، چاید لاک، چاید پروف، کپ و قوطی فقل بچه،

قوطی قرص 75 سی سی

قوطی قرص 50 سی سیاین قوطیهای قرص با دهنه 32 میلیمتر با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . این شرکت دو نوع درپوش ساده و چاید لاک با واشر فویل سیل یا فومی نیز به همراه این قوطیها تولید مینماید.بیشتر...
برچسبها : قوطی قرص 75، قوطی قرص و درب فقل کودک، فقل کودک، فقل بچه، کپ و بطری چایلد پروف، چایلد پروف، چایلد لاک، چاید لاک، چاید پروف، کپ و قوطی فقل بچه،

بطری 60 سی سی گرد دهانه 18 میلیمتر

بطری 60 سی سی گرد دهانه 18 میلیمتراین بطریها با دهنه 18میلیمتر استاندارد جهت انواع محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی با مواد پلی اتیلن تولید میگردد . بیشتر...
برچسبها : بطری پوویدون آیداین، محلول پوویدون آیداین، محلول کالامین، بطری محلول کالامین، بطری گرد، پوویدون، کالامین، لیندان، محلول لیندان، بطری محلول لیندان،

بطری 60 سی سی چهارگوش دهنه 20 میلیمتر

بطری 60 سی سی چهارگوشاین بطریهای 60 سی سی با دهنه 20 میلیمتر استاندارد جهت انواع پمپ اسپری و محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . بیشتر...
برچسبها : بطری پوویدون آیداین، محلول پوویدون آیداین، محلول کالامین، بطری محلول کالامین، پمپ اسپری، پوویدون، کالامین، لیندان، محلول لیندان، بطری محلول لیندان،

بطری 60 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتر

بطری پلی اتیلنی 60 سی سی گرد دهانه 28 میلیمتراین بطریها با دهنه 28 میلیمتر استاندارد جهت انواع محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی با مواد پلی اتیلن تولید میگردد . بیشتر...
برچسبها : بطری پلی اتیلنی 60 سی سی، محلول ماینوکسیدیل، محلول اریترومایسین، بطری محلول کلیندامایسین، بطری گرد، ماینوکسیدیل، کلیندامایسین، اریترومایسین، پمپ اسپری، قفل کودک،


بطری 250 سی سی چهارگوش دهنه 25 میلیمتر هرمی

بطری 250 سی سی چهارگوش دهنه 25 میلیمتر هرمیاین بطریهای 250 سی سی با دهنه 25 میلیمتر استاندارد جهت انواع محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . بیشتر...
برچسبها : بطری پوویدون آیداین، بطری بتادین، محلول پوویدون آیداین، محلول کالامین، بطری محلول کالامین، پمپ اسپری، پوویدون، کالامین، لیندان، محلول لیندان، بطری محلول لیندان،


بطری 250 سی سی چهارگوش دهنه 25 میلیمتر کروی

بطری 250 سی سی چهارگوش دهنه 25 میلیمتر کرویاین بطریهای 250 سی سی با دهنه 25 میلیمتر استاندارد جهت انواع محلولها با کیفیت و کمیت بسیار بالا به روش اینجکشن بلو مولدینگ یا تزریقی بادی از جنس پلی اتیلن تولید میگردد . بیشتر...
برچسبها : بطری پوویدون آیداین، بطری بتادین، محلول پوویدون آیداین، محلول کالامین، بطری محلول کالامین، پمپ اسپری، پوویدون، کالامین، لیندان، محلول لیندان، بطری محلول لیندان،