درپوش ها و پیمانه ها

شرکت سینا کالای شمس انواع درپوشها از جنس پلی اتیلن و پلی پروپیلن جهت بطریهای پت و شیشه و پلی اتیلن در سایزهای مختلف و در انواع چایلد پروف (چایلد لاک) و پلمپ دار تولید مینماید

درپوش های سایز 18 میلیمتر

این درپوشها شامل انواع کپ و دراپر ساده و چایلد لاک مربوط به شیشه های قطره چکان میشود این درپوشها جهت بسته بندی انواع دارو و اسانسهای گیاهی و شیمیایی و غیره استفاده میگردد . بیشتر...
درپوش های سایز 18 میلیمتر
برچسبها : کپ و دراپر, کپ و دراپر شیشه قطره چکان, کپ و استاپر شیشه قطره چکان, درب و دراپر, کپ و استاپر, کپ چایلد پروف, درب چایلد پروف, درپوش چایلد پروف, دراپر, استاپر, چایلد لاک,


درپوش های سایز 24 میلیمتر

این درب جهت بطری شیشه با دهنه 24 میلیمتر و با استاپر یا واشر فومی و به صورت ساده و چایلد لاک تولید میگردد بیشتر...
درپوش های سایز 24 میلیمتر
برچسبها : کپ 24 میلیمتر بطری شیشه, کپ و استاپر 24, کپ چایلد پروف 24, درپوش 24 شیشه, استاپر, چایلد لاک,


درپوش های سایز 25 میلیمتر

این درب جهت بطری شیشه با دهنه 25 میلیمتر و با استاپر یا واشر فومی و به صورت ساده و چایلد لاک تولید میگردد بیشتر...
درپوش های سایز 25 میلیمتر
برچسبها : کپ 25 میلیمتر بطری شیشه, کپ و استاپر 25, کپ چایلد پروف 25, درپوش 25 شیشه, استاپر, چایلد لاک,


درپوش های سایز 28 میلیمتر

این درپوشها شامل انواع ساده و چایلد لاک پلمپدار و بدون پلمپ جهت مصارف دارویی و شیمیایی و مطابق با شیشه ها و بطریهای پت و پلی اتیلن با دهنه 28 به همراه واشر فومی یا استاپر یا فویل سیل تولید میشود . بیشتر...
درپوش های سایز 28 میلیمتر
برچسبها : کپ 28, کپ و استاپر, کپ چایلد پروف, دراپر, استاپر, چایلد لاک,


درپوش های سایز 31.5 میلیمتر

این درپوشها شامل انواع ساده و استاپری پلمپدار و بدون پلمپ جهت مصارف دارویی و شیمیایی و مطابق با بطری های شیشه ای با دهنه 31.5 به همراه واشر فومی یا استاپر یا فویل سیل یا آسانریز و روانریز تولید میشود . بیشتر...
درپوش های سایز 31 میلیمتر
برچسبها : کپ 31.5 میلیمتر, کپ و استاپر, کپ 31.5 بطری شیشه, واشر فوم, استاپر, گاز بند, کپ 31 میلیمتر, کپ و استاپر, کپ 31 پلمپ دار بطری شیشه, روانریز و آسانریز , استاپر, گاز بند,


درپوش های سایز 32 میلیمتر

این درپوشها شامل انواع ساده و چایلد لاک جهت مصارف دارویی و شیمیایی و مطابق با بطریهای پت و پلی اتیلن با دهنه 32 به همراه واشر فومی یا فویل سیل تولید میشود . بیشتر...
درپوش های سایز 32 میلیمتر
برچسبها : کپ 32 میلیمتر, کپ و فویل سیل 32, کپ چایلد پروف, واشر فومی, فویل سیل, چایلد لاک,


کپ های قفل کودک

این شرکت انواع کپ قفل کودک یا چایلد پروف را در سایزهای 18 و 24 و 25 و 28 و 32 میلیمتر تولید مینماید بیشتر...
کپ و دراپر چایلد لاک کپ 28 پلمپدار کپ ساده و چایلد لاک قوطی قرص و کپ واشری فومی
برچسبها : کپ چایلد لاک, کپ قفل کودک, کپ چایلد پروف, قفل کودک, چایلد پروف, چایلد لاک,


پیمانه های مدرج کپ 28 دارو

این پیمانه های مدرج پلاستیکی برای قرارگیری بر روی درب آلومینیومی و پلاستیکی سایز 28 تولید میشود . بیشتر...

پیمانه های مدرج کپ 28 دارو
برچسبها : پیمانه کپ 28, کپ و ماژور, پیمانه درپوش 28 آلومینیوم, پیمانه درپوش 28 پلاستیکی, پیمانه مدرج پلاستیکی, پیمانه دارو, پیمانه دهانشویه, ماژور مدرج,